Všeobecné obchodní podmínky Atami Lifestyle Webshop
d.d.7 březen 2017

uložené u soudu Oost-Brabant pod číslem _______

 

Článek 1 – Rozsah

1.1    Tyto obchodní podmínky platí výhradně pro všechny nabídky od společnosti a objednávky pro společnost Atami B.V. (dále jen „Atami“) přes Lifestyle Webshop, a to až do prodeje a dodání produktů Atami, včetně všech souvisejících služeb (dále jen „Položky“) a také pro všechny vzdáleně uzavřené smlouvy mezi Atami a spotřebitelem (fyzická osoba, která nepodniká nebo se neangažuje v dané profesi) skrze Lifestyle Webshop.

1.2    Veškeré změny nebo doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou platné pouze tehdy, pokud tyto změny nebo doplnění byly výslovně písemně dohodnuty.

 

Článek 2 – Nabídky, Objednávky, Uzavření smlouvy

2.1    Všechny nabídky spol. Atami jsou nezávazné a mohou být změněny nebo zrušeny.

2.2    Smlouva mezi spol. Atami a spotřebitelem nabude účinnosti v okamžiku, kdy spotřebitel přijme nabídku a pokud jsou splněny příslušné podmínky.

2.3    Pokud spotřebitel elektronicky přijme nabídku, spol. Atami okamžitě elektronicky potvrdí přijetí a souhlas této nabídky. Dokud spol. Atami nepotvrdí souhlas nabídky, spotřebitel může smlouvu zrušit.

 

Článek 3 – Lhůta na rozmyšlenou a právo na odstoupení

3.1    Spotřebitel má právo odstoupit během 14 dní od smlouvy, jejíž obsahem je nákup produktu, aniž by musel uvádět jakékoliv důvody.

3.2    Lhůta na rozmyšlenou v odstavci 1 nabývá účinnosti dnem, kdy spotřebitel nebo třetí strana jmenovaná spotřebitelem, který není dopravce, obdržel produkt.

3.3    Pokud spol. Atami neposkytnuta právní informace o právu na odstoupení nebo vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, lhůta na rozmyšlenou končí 12 měsíců po původní lhůtě na rozmyšlenou v souladu s předchozími odstavci.

3.4    Pokud spol. Atami poskytla spotřebiteli informace uvedené v předchozích odstavcích během 12 měsíců po začátku původní lhůty na rozmyšlenou, lhůta na rozmyšlenou vyprší za 14 dní ode dne, kdy byl spotřebitel s touto informací seznámen.

3.5    Spotřebitel musí během lhůty na rozmyšlenou pečlivě zacházet s produktem a jeho obalem. Spotřebitel musí rozbalit produkt pouze do té míry, aby mohl posoudit, zda výrobek chce, či ne.

3.6    Pokud se spotřebitel rozhodne využít svého práva na odstoupení od smlouvy se spol. Atami, musí tak učinit během lhůty na rozmyšlenou a to buď prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, nebo jakýmkoli jiným jednoznačným způsobem.

3.7    Spotřebitel musí vrátit produkt co nejdříve, avšak nejpozději do 14 dnů počínaje dnem následujícím po oznámení odstoupení od smlouvy uvedeného v odstavci 6.

3.8    Spotřebitel musí vrátit produkt s veškerým dodávaným příslušenstvím a je-li to možné, tak v původním stavu i balení a v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny spol. Atami.

3.9    Riziko a důkazní břemeno pro správné a včasné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy jsou na straně spotřebitele.

3.10  Spotřebitel je povinen uhradit náklady na vrácení produktu.

3.11  Spol. Atami je povinna uhradit všechny platby spotřebitele účtované spol. Atami za vrácení produktu na základě práva na odstoupení od smlouvy a to do 30 dnů ode dne, kdy spotřebitel nahlásí odstoupení od smlouvy spol. Atami. Atami může platbu pozdržet do té doby, dokud neobdrží produkt.

3.12  Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy u těchto produktů:

–    produkty vytvořené podle specifikací spotřebitelů, produkty, které nejsou prefabrikované a jsou vyráběné na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo jsou jasně určeny pro konkrétní osobu;

–    produkty, které se budou rychle kazit nebo které mají omezenou trvanlivost;

–    uzavřené produkty, které ze zdravotních nebo hygienických důvodů nejsou vhodné pro vrácení a jejichž těsnění je porušeno;

–    produkty, které vzhledem ke své povaze, byly pro dodání nevratně smíchány s jinými produkty.

 

Článek 4 – Shoda, Povolené použití a Odškodnění

4.1    Všechny prohlášení spol. Atami týkající se údajů, opatření, hmotnosti a/nebo jiných indikací v souvislosti s položkami, jsou vytvářeny s maximální pečlivostí. Spol. Atami však nemůže zaručit, že v nich nebudou nějaké odchylky. Běžné průmyslové odchylky jsou povoleny v každém případě.

4.2    Spotřebitel musí pečlivě dbát pokynů a všech zákonných ustanovení týkající se skladování a používání předmětů, jak je uvedeno například v dokumentaci (včetně informací na webových stránkách spol. Atami, www.lifestyle.atami.eu) a na obalu.

4.3    Spotřebitel se zaručuje a zavazuje dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení a předpisy při používání doručených produktů a zdrží se jakéhokoliv nevhodného, v tomto případě nelegálního používání předmětů.

4.4    Pokud spotřebitel poruší druhý a třetí odstavec tohoto článku, musí odškodnit spol. Atami za všechny škody, pokuty a jiné nároky třetích stran vyplývající z chování spotřebitele, které by porušovalo výše zmíněné odstavce.

 

Článek 5 – Cena

5.1    Ceny uvedené spol. Atami nebo ceny dohodnuté se spol. Atami jsou uvedeny včetně DPH.

5.2    Během platnosti nabídky se ceny nabízených produktů se nezvýší, s výjimkou změny cen v důsledku změny sazby daně z přidané hodnoty.

 

Článek 6 – Dodání (lhůta), Nákup, Skladování

6.1    Místo dodání musí být adresa poskytnutá spotřebitelem spol. Atami.

6.2    Atami uskuteční akceptované objednávky co nejdříve, ale nejpozději do 30 dnů, pokud nebyl dohodnut jiný termín dodání. Je-li dodávka zpožděna, nebo v případě, že dodávka nemůže nebo může být uskutečněna pouze částečně, bude zákazník informován nejpozději do 30 dnů od přijetí platby. Spotřebitel je v tomto případě oprávněn ukončit smlouvu bez nákladů, a má též nárok na případnou náhradu škody.

6.3    Po odstoupení od smlouvy v souladu s předchozím odstavcem, spol. Atami okamžitě vrátí celou částku zaplacenou spotřebitelem.

6.4    Riziko poškození a/nebo ztráty produktů je na spol. Atami, dokud není produkt doručen spotřebiteli nebo zástupci, který byl předtím pro tento účel jmenován a jeho jmenování oznámeno spol. Atami, není-li výslovně dohodnuto jinak.

6.5    Spotřebitel musí nakoupit produkty, které jsou doručovány v rámci dodací lhůty.

 

Článek 7 – Převod vlastnictví

Všechny položky dodávané spol. Atami zůstávají majetkem spol. Atami, dokud spotřebitel nezaplatí celou částku podle příslušné smlouvy a/nebo podle předchozích nebo pozdějších smluv stejné povahy a to v plné výši, včetně náhrady škod, nákladů a úroků.

 

Článek 8 – Práva duševního a průmyslového vlastnictví

Všechna práva na duševní a průmyslové vlastnictví ve vztahu k dodanému zboží a/nebo prováděným službám a/nebo veškerého souvisejícího know-how, zůstávají ve vlastnictví spol. Atami nebo třetích stran, ale nepřecházejí na spotřebitele na základě smlouvy mezi ním a spol. Atami, a to i v případě, že produkty nebo jejich know-how bylo navrženo, vyvinuto nebo složeno speciálně pro spotřebitele.

 

Článek 9 – Odpovědnost a odškodnění

9.1    Spol. Atami nikdy nebude odpovědná za nepřímé nebo nehmotné škody, jako jsou mimo jiné i následné školy, ledaže by škoda byla způsobena úmyslně nebo záměrně jedním z členů managementu.

9.2    Spol. Atami nikdy nebude odpovědná za to, že spotřebitel nepoužíval produkty v souladu s pokyny uvedenými v přidružené dokumentaci a na obalu, nebo v případě, že spotřebitel používal produkty nesprávně nebo nezákonným způsobem.

9.3    Ve všech případech, ve kterých spol. Atami bude platit náhrady, nesmí být nikdy náhrada škody vyšší než částka, jež obdržel v této souvislosti pojistitel, nebo v případě, kdy škody nebyly pojištěné, nebude tato částka vyšší než nominální hodnota příslušné dodávky, včetně DPH.

9.4 Spotřebitel informuje písemně spol. Atami o jakýchkoliv škodách do 30 dnů od jejich skutečného nebo možného objevení. Pokud spol. Atami není informována ve zde výše uvedené časové lhůtě, je spol. Atami zproštěna veškeré odpovědnosti, která vyplývá z takového poškození.

9.5    Pokud je spol. Atami oslovena třetí strany kvůli náhradě škody, za kterou není odpovědná na základě smlouvy, spotřebitel musí spol. Atami odškodnit.
Článek 10 – Platba

10.1  Pokud nebylo ve smlouvě nebo v dodatečných podmínkách dohodnuto jinak, je spotřebitel povinen zaplatit všechny částky během 14 dnů od začátku lhůty na rozmyšlenou, pokud zde není-li lhůta na rozmyšlenou sjednána, pak do 14 dnů od uzavření smlouvy.

10.2  Spotřebitel musí okamžitě nahlásit spol. Atami všechny nepřesnosti v poskytovaných nebo zmíněných informacích o platbách.

10.3  V případě, že spotřebitel nebude plnit své platební povinnosti, a po jeho informování spol. Atami o platbě v prodlení a poskytnutí 14 denní dodatečné lhůty pro splnění platebních povinnosti, je spotřebitel povinen zaplatit zákonné úroky z dlužné částky a spol. Atami bude oprávněna účtovat mimosoudní náklady na výběr dlužné částky. Náklady na výběr dlužné částky činí maximálně 15% dlužné částky do 2 500 €, 10% z následujících 2 500 € a 5% z dalších 2 500 €. Minimální náklady na výběr dlužné částky jsou vždy minimální 40 €. Spol. Atami může rozhodnout, že nebude po spotřebiteli vyžadovat zaplacení nákladů na výběr dlužné částky.
Článek 11 – Reklamace

11.1  Spol. Atami má dostatečně veřejné reklamační řízení a musí se s reklamacemi vypořádat v souladu s reklamačním řízením.

11.2  Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být předloženy spol. Atami v plné výši a s jasným popisem do 30 dnů poté, co spotřebitel objevili přiměřené poškození, nebo mohl toto poškození objevit.

11.3  Reklamace odeslané do spol. Atami budou zodpovězeny ve lhůtě 14 dnů od data jejich obdržení. Vyžaduje-li reklamace delší dobu zpracování a lze zároveň tuto dobu předpovědět, musí spol. Atami odpovědět zprávou o přijetí a označení reklamace, kdy může spotřebitel očekávat vypracovanou odpověď.

11.4  Spotřebitel musí dát spol. Atami aspoň 4 týdny na řešení reklamací a přitom poskytnout veškerou součinnost k úspěšnému vyřešení reklamace. Po této době může být tento spor vyřešena prostřednictvím příslušného nizozemského soudce.

 

Článek 12 – Ostatní ustanovení, Rozhodné právo a Příslušný soudce

12.1  Pokud jedno nebo více ustanovení z těchto Všeobecných obchodních podmínek nejsou platné nebo nejsou považované za použitelné soudcem, ostatní ustanovení nadále zůstávají v platnosti, aniž by byla dotčena.

12.2  Všechny smlouvy mezi Atami a spotřebitelem a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí výhradně nizozemským právem.

12.3  Veškeré spory mezi stranami, vyplývající z nebo jinak související s jakoukoli smlouvou a/nebo těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, budou řešeny pouze příslušným soudcem v Nizozemsku.