Algemene Verkoopvoorwaarden van de Atami Lifestyle Webshop
d.d.7 maart 2017

gedeponeerd bij de Rechtbank Oost-Brabant onder nummer_______

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1      Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Atami B.V. (hierna te noemen ‘Atami’) via de Lifestyle Webshop, tot de verkoop en levering van producten door Atami, met inbegrip van alle aanverwante diensten (hierna te noemen “zaken”), en op elke overeenkomst op afstand tussen Atami en een consument (zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) via de Lifestyle Webshop zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2      Elke wijziging van of aanvulling op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 2 – Aanbiedingen, opdrachten, totstandkoming van de overeenkomst

2.1      Alle aanbiedingen van Atami zijn niet bindend en aan wijziging of annulering onderhevig.

2.2      De overeenkomst tussen Atami en de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.3      Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Atami onverwijld langs elektronische weg de ontvangst en aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Atami is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 – Bedenktijd en herroepingsrecht

3.1      De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden.

3.2      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

3.3      Indien Atami de consument de wettelijke informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

3.4      Indien Atami de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

3.5      Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden.

3.6      Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Atami.

3.7      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de consument het product terug.

3.8      De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Atami verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.9      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

3.10    De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product.

3.11    Atami vergoedt alle betalingen van de consument door Atami in rekening gebracht voor het op basis van het herroepingsrecht geretourneerde product binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de consument Atami de herroeping meldt. Atami mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen.

3.12    De consument heeft geen herroepingsrecht voor:

–      volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

–      producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

–      verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

–      producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

 

Artikel 4 – Conformiteit, toegestaan gebruik en vrijwaring

4.1      Alle opgaven door Atami van getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen met betrekking tot zaken worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Atami kan er echter niet voor instaan, dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. In de branche gebruikelijke afwijkingen zijn in ieder geval toegelaten.

4.2      De consument is gehouden de instructies alsmede alle wettelijke bepalingen wat betreft de opslag en het gebruik van de zaken zoals onder meer vermeld in de documentatie (waaronder die vermeld op de website van Atami, www.lifestyle.atami.eu) en op de verpakking nauwkeurig op te volgen.

4.3      De consument garandeert en verbindt zich ertoe om bij gebruik van de aan hem geleverde zaken te voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen en voorschriften en zich te onthouden van oneigenlijk c.q. illegaal gebruik van deze zaken.

4.4      Indien de consument in strijd met het tweede en derde lid van dit artikel handelt, zal de consument Atami vrijwaren voor alle schade, boetes en andere aanspraken van derden welke het gevolg zijn van het handelen van de consument in strijd met de genoemde artikelleden.

 

Artikel 5 – Prijs

5.1      De door Atami opgegeven of met Atami overeengekomen prijzen zijn inclusief BTW.

5.2      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in de BTW-tarieven.

 

Artikel 6 – Levering(-stermijn), afname, opslag

6.1      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Atami kenbaar heeft gemaakt.

6.2      Atami zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6.3      Na ontbinding conform het vorige lid zal Atami het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

6.4      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Atami tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Atami bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5      De consument is verplicht de producten af te nemen welke binnen de leveringstermijn worden geleverd.

 

Artikel 7 -eigendomsovergang

Alle door Atami geleverde zaken blijven eigendom van Atami tot aan het moment van volledige betaling door de consument van al hetgeen Atami in verband met de onderliggende overeenkomst en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van de consument te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

 

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot geleverde zaken en/of verrichte diensten en/of alle hieraan gerelateerde knowhow berusten bij Atami of derden-rechthebbenden, en gaan door de overeenkomst met Atami niet over op de consument, ook niet indien de zaken of aanverwante knowhow specifiek voor de consument zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1      Atami is in geen geval aansprakelijk voor indirecte of immateriële schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of bewuste schuld van een van de leden van het leidinggevend personeel.

9.2      Atami is nimmer aansprakelijk in het geval de consument de gekochte zaken niet conform de instructies zoals vermeld op de daarbij behorende documentatie en op de verpakking heeft gebruikt, dan wel indien de consument de zaken heeft gebruik voor oneigenlijke dan wel illegale doeleinden.

9.3      In alle gevallen waarin Atami gehouden is tot schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd, dan wel – indien de schade niet verzekerd mocht zijn – tot het factuurbedrag van de betreffende levering inclusief BTW.

9.4      De consument stelt Atami schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen 30 dagen nadat de consument dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien Atami niet binnen de bovengenoemde termijn op de hoogte wordt gesteld, zal Atami ontheven worden van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

9.5      Indien Atami wordt aangesproken door een derde ter vergoeding van schade waarvoor zij niet aansprakelijk is op grond van de overeenkomst, zal de consument Atami vrijwaren.

Artikel 10 – Betaling

10.1    Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

10.2    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Atami te melden.

10.3    Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Atami is gewezen op de te late betaling en Atami de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Atami gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Atami kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 11 – Klachten

11.1    Atami beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

11.2    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 30 dagen nadat de consument dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Atami.

11.3    Bij Atami ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Atami binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.4    De consument dient Atami in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil welke door de bevoegde Nederlandse rechter kan worden beslecht.

 

Artikel 12 – Overige bepaling, toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1    Indien één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden ongeldig blijken te zijn, of door een rechter buiten werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

12.2    Alle overeenkomsten tussen Atami en de consument en deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

12.3    Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband houden met enige overeenkomst en/of deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.